Приключилa/прекратена процедура

BG16RFOP002-2.008 - Предоставяне на институционална подкрепа на ИА БСА за подобряване на инфраструктурата по качеството. (Приключила)

Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията чрез осигуряване на институционална подкрепа на ИА БСА.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 22.12.2016 г. 17:11 ч.

Краен срок: 28.02.2017 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Интернет адрес: https://opic.bg/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.