Приключило обществено обсъждане на процедура

BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Предоставяне на оперативен капитал на микро- и малки предприятия за спряване с последиците от пандемията COVID-19.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 12.05.2020 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 15.04.2020 г.

Интернет адрес: www.opic.bg

Документи за кандидатстване и информация

Коментари и препоръки

Подадените коментари и препоръки са в процес на обработка

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.