Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-11.015 - Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“

Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Развитие на културните и творчески сектори“ към компонент „Социално включване“.

Създаване и разпространение на български продукции и копродукции в сектора на КТИ

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 22.02.2024 г. 23:45 ч.

Краен срок: 24.04.2024 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първа сесия

Начален срок: 26.04.2024 г. 09:30 ч.

Краен срок: 02.07.2024 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втора сесия

Начален срок: 04.07.2024 г. 09:30 ч.

Краен срок: 02.09.2024 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Трета сесия

Начален срок: 04.09.2024 г. 09:30 ч.

Краен срок: 06.11.2024 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Четвърта сесия

Интернет адрес: https://ncf.bg/bg/za-nfk/plan-za-vyzstanovjavane-i-ustojchivost

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.