Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

Процедурата определя като своя основна цел - повишаване конкурентоспособността на земеделието в общини Кирково и Златоград. Развитието на наличните материални мощности в стопанствата, в т.ч. малките земеделски стопанства (съгласно определението на ПРСР 2014 – 2020 г.), което се финансира по настоящата мярка следва да допринесе за цялостното подобряване на икономическата конкурентоспособност на общините.

Специфични цели на мярката са:

 насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

 опазване на компонентите на околната среда;

 Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

 Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани

Процедурата е предназначена за земеделски стопани, с мин СПО 2000 евро или юридически лица с приходи, свързани със земеделски дейности.

Допълнителна информация относно крайния срок

Краен срок за втори прием

Краен срок: 31.10.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.