Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.424 - МИГ- ТУНДЖА - МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

- Диверсификация на икономиката на територията на МИГ-Тунджа; - Преодоляване на сезонния характер на заетостта и разкриване на нови работни места, производства и услуги на територията на МИГ; - Усвояване и икономизиране на потенциала на територията за развитие туризъм, съчетаващ в себе си природните, историческите и културни ценности; - Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием:

Начален срок: 08.10.2020 г.

Краен срок: 08.11.2020 г. 17.00 часа.

Краен срок: 16.08.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.tundzhaleader.org

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.