Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.238 - МИГ общини Елена и Златарица 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на двете общини Елена и Златарица, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 20.09.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 14.11.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първи прием 26.02.2019 г. до 17,00 ч. на 13.05.2019 г. Втори прием 18.01.2022 г. до 17,00 ч. на 14.06.2022 г. Трети прием от 20.09.2022 г. до 17,00 ч. на 14.11.2022 г. Следващ прием: при наличие на остатъчни средства през 2023 г. съгласно ИГРП

Интернет адрес: https://vomr.elena.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.