Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.541 - СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица", Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” има за цел повишаване

конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ чрез:

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните

производствени материални и/или нематериални активи;

3. опазване на компонентите на околната среда, вкл. подобряване на енергийната

ефективност в земеделските стопанства;

4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в

земеделските стопанства;

5. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на

земеделски продукти;

6. подобряване условията на труд, и/или подобряване на хигиенните, ветеринарните,

фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;

7. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или подобряване

на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Мярката ще създаде условия за ефективно оползотворяване на съществуващия ресурсен потенциал за производство на качествени местни продукти, което ще спомогне за стабилизирането и развитието на модерно земеделие. Проектите по мярката ще оползотворяват добрата суровинна обезпеченост на територията на МИГ,което е предпоставка за постигане на жизнеспособни земеделски структури, включително и чрез въвеждане на иновации в селското стопанство.

Мярката ще подпомогне до 13 проекта, с основен принос за преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата, внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, опазване на компонентите на околната среда,

вкл. подобряване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства, насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, подобряване условията на труд, и/или подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство и подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или подобряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първи прием: Начало: 15.09.2021г./ Краен срок: 15.11.2021г. 17:30 часа

Втори прием: Начало: 07.02.2022г./ Краен срок: 07.04.2022г. 17:30 часа

Трети прием: Начало: 07.06.2022г./ Краен срок: 07.08.2022г. 17:30 часа

Вторият и трети прием по мярката ще бъдат обявени след приключване на Пър

Краен срок: 15.11.2021 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: http://mig-zaedno.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.