Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.039 - "МИГ Балчик – Генерал Тошево" – „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“

Насърчаване на предприемаческите идеи за създаване и развитие на нови предприятия на

територията на МИГ Балчик-Генерал Тошево в области, свързани с европейски и

регионални предизвикателства и определени сектори на Националната стратегия за

насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г

Настоящата процедура е директно свързана с постигането специфичната цел 1.4.1. „Достъп

до финансиране в подкрепа на предприемачите‖ на Приоритетна цел 1.4. „Предприемачество

и капацитет за растеж‖ от Стратегията за ВОМР на МИГ Балчик-Генерал Тошево.

Краен срок: 31.10.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://mig-balchik-toshevo.bg/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.