Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-4.098 - Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”

Прилагането на мяркатa ще допринесе за постигане на специфични цели 2.1 „Сърхраняване и развитие на местната идентичност” и 2.2 „Инвестиции в дейности за развитие на туризма и опазване на околната среда” от приоритет 2 „Съхранение и развитие на местното културно, историческо и природно наследство” в изпълнение на стратегическата цел „Подпомагане развитието на местната икономика, съхраняване на околната среда и културната идентичност” на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИРГ Бургас-Камено.

Мярката е насочена към развитието и популяризирането на териториалната уникалност, чрез използването на природните ресурси, културното наследство, обичаи, традиции и фолклор с цел повишаване привлекателността на района като туристическа дестинация за различни видове алтернативен туризъм – екологичен, селски, културен, фолклорен, фестивален и др.

Основната цел е да бъдат подпомогнати кандидати, чийто проекти допринасят за съхраняването и развитието на местното природно и културно наследство и укрепване на местните общности като уникален социален, природен и културен актив в населените места от територията.

Краен срок: 15.01.2022 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://flag-burgas.org/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.