Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.687 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“

Устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните ресурси, развитие на териториална идентичност и маркетинг на база на специфичния териториален потенциал.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 21.11.2022 г. 09:00 ч.

Краен срок: 11.01.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием ще бъде обявен съгласно Индикативен график за прием по мерките от СВОМР и решение на УС, в случай на останал финансов ресурс от предходния прием, втората половина на 2023 година.

Интернет адрес: https://www.migradomir.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.