Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.421 - МИГ Луковит-Роман – МЯРКА 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

• Насърчаване на растежа и разнообразяване към неземеделски дейности в микропредприятията;

• Насърчаване на предприемачеството за създаване на нови работни места и повишаване на доходите на населението;

• Насърчаване развитието на интегриран туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок 10.04.2021 г., при наличие на неусвоен финансов ресурс след първи краен срок.

Краен срок: 20.11.2020 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: htt://mig-lr.eu

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.