Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M2OP001-3.011 - МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение"

Основната цел на процедурата е подкрепа за социално включване на деца от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование. Повишаване на качеството на предучилищното образование в малките населени места; подобряване на достъпа до предучилищното образование в малките населени места; намаляване броя на необхванатите от образователната система; намаляване на сравнително големия брой деца, които са отпаднали или не са обхванати от образователната система.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием при наличие на остатъчни средства, след първи прием -начален срок: 15.04.2020 г. , краен срок: 30.06.2020 г. до 17:00ч.

Краен срок: 16.10.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.lagsk.eu

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.