Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05SFOP001-1.026 - Реализиране на ЦАИС „Анализ на корупционния риск“

• Оптимизиране, електронизиране и автоматизиране на процесите по подаване, обработване, съхранение, проверка и публикуване на декларациите на лицата, заемащи висши публични длъжности;

• Укрепване на капацитета на КПКОНПИ за извършване на проверка на декларираните обстоятелства и анализ на корупционния риск, въз основа на информацията за имуществото и интересите на задължените лица;

• Осигуряване на надеждна, актуална и достъпна информация по отношение на имуществото и интересите на лицата, заемащи висши публични длъжности.

Краен срок: 13.12.2021 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.