Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-2.029 - „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ”

Процедурата цели да подкрепи реализирането на интегрирани действия за устойчиво градско развитие чрез финансиране на дейности в рамките на интервенциите по Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.

Процедурата ще окаже подкрепа за допълняемост на проектите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по ОПРР на общините-бенефициенти за изграждане на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация - центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата.

Краен срок: 30.04.2020 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: www.esf.bg

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.