Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.054 - МИГ Свиленград ареал 7.11 - „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство"

Процедурата е част от изпълнение на Специфична цел 3 – Опазване на местната идентичност и популяризиране на културното и природно наследство на стратегията за местно развитие.

Тази цел е насочена към подкрепа за проекти, които насърчават местното население да се включва в общи инициативи за изучаване и съхраняване на наследството и природните дадености, развитие на децата и младите хора в сферата на изкуството и спорта. Целта трябва да доведе до повишаване качеството на живот на местното население чрез добавяне на стойност към околната среда, пейзажа и разнообразяване на свободното време.

Краен срок: 25.01.2019 г. 16:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).