Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.494 - Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“.

Мярката си поставя следните цел:

-Повишаване информираността на населението за богатството на местното културно-историческо и природно наследство;

-Включване на местното население в инициативи по изучаване и съхраняване на културното наследство и природни дадености/ресурси.

-Популяризиране на културно-историческото и природно наследство посредством организиране на различни събития в подкрепа на развитие на местен туризъм;

Мярката адресира нуждата от съхраняване и развитие на териториална идентичност, на основата на културно-историческо и природно наследство с оглед сплотяване на местната общност и развитие на туризъм.

Разнообразяване на икономическите дейности и създаване на устойчиви МСП на територията на МИГ Тутракан-Сливо поле от Приоритет 1: Устойчив бизнес, създаващ заетост и доходи, разнообразяване на икономическите дейности, посредством инициативи в подкрепа развитието на туризма.

Мярката е програмирана да допринася за изпълнение на приоритетна област 6В.2 от ПРСР и адресира специфичните цели на ВОМР за ПРСР/ЕЗФРСР – Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.

По мярката се очаква да бъдат постигнати следните резултати:

-реализирани 10 на брой инициативи за местното културно наследство;

-реализирани 5 на брой инициативи за опазване на природното наследства;

-провеждане на 5 броя организирани демонстрационни събития/арт събития/фестивали/изложби;

-включени 100 на брой участници в проектни дейности /жени, младежи, уязвими групи, роми/;

Чрез мярката ще се насърчат 5 броя организирани активни граждански групи за опазване и популяризиране на природното и културно-историческо наследства на територията;

Чрез изпълнение на проектните предложения ще се осигурят 1500 души посетители на организирани демонстрационни събития/арт събития/фестивали/изложби.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием: Ще бъде обявен при остатъчен финансов ресурс след провеждане на Първи прием

Краен срок: 14.06.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.mig.tutrakan-slivopole.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.