Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16M1OP002-5.005 - Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2

Целта на процедурата е разработване/актуализация на общински програми по чл. 27 на Закона за чистотата на атмосферния въздух за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух (КАВ) за общини с наднормени нива на замърсители (фини прахови частици (ФПЧ10), азотни оксиди (NOx) и др.) и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване КАВ, които да доведат до постигане на определените норми за КАВ. Процедурата е насочена към общини, чийто проектни предложения не са постъпили в определения срок по процедура BG16M1OP002-5.002.

Краен срок: 20.01.2020 г. 18:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.