Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.018 - МИГ Ардино - Джебел„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“

Подобряване на производствените процеси в МСП от територията на МИГ Ардино - Джебел, чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

1/ Първи срок: 17:00 часа на 31.05.2018г.,

2/ Втори срок: 17:00 часа на 31.10.2018г.,

3/ Трети срок: 17:00 часа на 29.03.2019г., (в случай че са налични остатъчни средства от втория краен срок за подаване на проектни предложения)

Краен срок: 31.10.2018 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).