Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-11.014 - Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС"

Процедурата има за цел да подпомогне капацитета на българските КТИ за работа в европейски мащаб и да насърчи международното разпространение на български художествени произведения и културни продукти.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 23.02.2024 г. 20:00 ч.

Краен срок: 25.04.2024 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първа сесия

Начален срок: 29.04.2024 г. 09:30 ч.

Краен срок: 05.07.2024 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втора сесия

Интернет адрес: https://ncf.bg/bg/za-nfk/plan-za-vyzstanovjavane-i-ustojchivost

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.