Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-2.012 - Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури

Мярката цели насърчаването на предприемачеството в сектора на аквакултурите, подпомагане на създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури.

Краен срок: 03.02.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.eufunds.bg

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.