Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.516 - МИГ САМОКОВ: Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Подпомагат се проекти, които водят до създаване на нови и подобряване дейността на съществуващи хранително-преработвателни предприятия на територията на МИГ САМОКОВ чрез:

1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им;

2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии;

3. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;

4. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

5. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 24.01.2022 г. 10:45 ч.

Краен срок: 25.04.2022 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с няколко срока на кандидатстване. Първият прием е с краен срок 25.04.2022 г. При установяване на неусвоен финансов ресурс по мярката ще бъде обявен втори прием с краен срок 31.08.2022 г.

Начален срок: 25.05.2022 г. 09:30 ч.

Краен срок: 31.08.2022 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: http://www.mig-samokov.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.