Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.057 - МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП

Настоящата процедура има за цел стимулиране на инвестиции за повишаване на производствения капацитет и производителността на малките и средни предприятия, опериращи на територията на МИГ–Исперих. Процедурата е насочена към подобряване на конкурентоспособността, и повишаване на потенциал за експорт и подобряване на пазарното присъствие на МСП.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок за кандидатстване ще бъде обявен само в случай, че са налични средства след приключване на оценката на приетите проектни предложения през първия срок за кандидатстване.

Краен срок: 31.12.2019 г. 16:30 ч.

Интернет адрес: http://www.leaderisperih.eu/wp/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.