Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-1.073 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 3 „Подкрепа за предприемачество"

• да популяризира предприемачеството и предприемаческата инициативи като възможна форма за устойчива и качествена заетост;

• да предостави помощ и да подготви безработни и заети лица, желаещи да развиват собствен бизнес за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане.

Краен срок: 05.07.2019 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: www.mig-db.org

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.