Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-1.007 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Подкрепа за внедряване на иновации в преприятията

Подкрепа за въвеждането на иновации, попадащи в тематичните области на ИСИС, в предприятия на територията на МИГ - Белово, Септември, Велинград.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок за подаване на проектни предложениея - 31.10.2018г. до 17:00 часа /в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения/.

Трети краен срок за подаване на проектни предложения - 29.03.2019г. до 17:00 часа /в случай че са налични остатъчни средства от първи и втори краен срок за подаване на проектни предложения/.

Краен срок: 31.10.2018 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).