Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.022 - МИГ Белене-Никопол "Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене-Никопол"

Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности, осигуряващи заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му. Повишаване на производителността и производствения капацитет на МСП на територията на МИГ Белене- Никопол и засилване експортния потенциал на предприятията.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок за подаване на проектните предложения - 24.06.2019 г., 16.30 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения); Трети краен срок за подаване на проектните предложения - 20.01.2020 г., 16.30 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Краен срок: 24.09.2018 г. 16:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).