Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M2OP001-3.013 - МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна

Основната цел на процедурата е подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование. Специфични цели са повишаване на качеството и подобряване на достъпа до предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места, както и намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище.

Допълнителна информация относно крайния срок

Ако след приключване на първия краен срок за подаване на проектни предложения /30.10.2019 г./ има неусвоен финансов ресурс, МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" предвижда втори прием на проектни предложения - 31.03.2020 г., 17:00 ч.

Краен срок: 30.10.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: mig-dryanovo-tryavna.eu

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.