Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-2.055 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увраждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

Целта на настоящата процедура е насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на хората с увреждания и хората над 65 г. в невъзможност за самообслужване от територията на МИГ – Радомир – Земен.

Краен срок: 04.07.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.migradomir.org

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.