Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-4.038 - МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“

Основната цел на мярката е свързана с повишаване устойчивото развитие на МИРГ „Поморие” от гледна точка на изменението на климата балансирания подход към околната среда, чрез: 1) Диверсификация на риболовните дейности с оглед на предизвикателствата в следствие от изменението на климата; 2) Засилване на взаимодействието между местната рибарска общност и научните институти с оглед по-лесната адаптация на рибарския район към задълженията обвързани с изменението на климата; 3) Опазване на околната среда в рибарския район и борба със замърсяванията; 4) Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници.

Краен срок: 28.09.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://mirg-pomorie.eu/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.