Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05SFOP001-4.005 - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ, КООРДИНАЦИЯ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ОДИТ НА ЕСИФ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019-2021

Целите на процедурата са:

 Подкрепа на хоризонталните структури и звена, отговорни за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);

 Осигуряване на ефективно функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН) по чл. 21, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);

 Поддържане и развитие на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на ЕСИФ www.eufunds.bg по чл. 19, ал. 1 от ЗУСЕСИФ;

Тази процедурата подпомага хоризонталните структури и звена за управление на средствата от ЕСИФ да изпълняват ефективно функциите си и да повишават административния си капацитет, да реализират комуникационните дейности, описани в Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г. и да осигуряват функционирането и поддръжката на ИСУН и Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на ЕСИФ www.eufunds.bg Процедурата надгражда резултатите, постигнати през периода 2016-2018 г.

Краен срок: 21.10.2021 г. 16:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.