Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.082 - МИГ Куклен-Асеновград - "Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен - Асеновград."

Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване и устойчиво развитие на местен бизнес на МИГ Куклен- Асеновград, който да осигурява заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите.

Допълнителна информация относно крайния срок

На основание чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/04.07.2016 г. ще се прилага процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване

Краен срок: 30.10.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://mig-kuklen-asenovgrad.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.