Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП

Настоящата процедура има за цел стимулиране на инвестиции за повишаване на производствения капацитет и производителността на малките и средни предприятия, опериращи на територията на МИГ–Исперих. Процедурата е насочена към подобряване на конкурентоспособността, и повишаване на потенциал за експорт и подобряване на пазарното присъствие на МСП.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с три срока за кандедатстване:

Втори краен срок за подаване на проектно предложение по настоящата процедура е 16.30 часа на 18 октомври 2018г.

Трети краен срок за подаване на проектно предложение по настоящата процедура е

16.30 часа на 25 март 2019г.

Краен срок: 18.10.2018 г. 16:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).