Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BGCULTURE-1.002 - ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 1 "ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО", ПОДРЕЗУЛТАТ 1.2 "ДИГИТАЛНО ДОСТЪПНИ ОБЕКТИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО"

Поканата за проектни предложения по Резултат 1, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ позволява дейности, свързани със създаването на цифрови центрове и придобиване на пълна материално-техническа база, която позволява процеса на дигитализация на културно наследство за първи път.

Краен срок: 16.06.2021 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: https://www.eeagrants.bg/programi/kultura

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.