Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.173 - Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград"

Мярката цели постигането на общата цел на стратегията и в частност повишаване конкурентоспособността на територията, посредством инвестиции в неземеделски дейности, създаване на заетост и диверсификация на незeмеделски дейности, развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Допълнителна информация относно крайния срок

В съответствие с одобрената стратегията за ВОМР на МИГ, периодът за прием на проекти е постоянен, като на всеки четири месеца се организира комисия, която извършва оценка на получените проектни предложения. В тази връзка процедурата е няколко крайни срока за прием, през четири месеца, които се определят както следва: Първи краен срок: 17.00 часа на 28 април 2019г. Втори краен срок: 17.00 часа на 28 август 2019г., (при наличие на неусвоен финансов ресурс). Трети краен срок: 17.00 часа на 28 декември 2019г., (при наличие на неусвоен финансов ресурс). ВАЖНО! След всеки краен срок се извършва оценка на подадените проектни предложения. Одобрението на проекти ще се извършва до изчерпване на финансовия ресурс (общия размер на безвъзмездната финансова помощ) по процедурата, посочен в т.8 от Условията за кандидатстване. Крайният срок може да бъде удължен до 31 декември 2020г., при наличие на неусвоен финансов ресурс и/или увеличаване на финансовия ресурс по процедурата. В този случай сроковете за кандидатстване се определят, както следва: последният ден до 17:00 часа на всеки четвърти календарен месец след 28 декември 2019г., до 31 декември на 2020г., или до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Краен срок: 28.12.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://mig.lyubimets.org/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.