Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.685 - МИГ Завет - Кубрат: Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Целите на предоставяната безвъзмездна финансова помощ са свързани с повишаване

конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Завет – Кубрат чрез:

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. насърчаване въвеждането на иновативни технологии в стопанството, модернизация на физическия капитал и повишаване на енергийната ефективност;

3. опазване на компонентите на околната среда;

4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства, ориентиране към биологично производство;

5. насърчаване на сътрудничеството и кооперирането между земеделските стопани.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 01.11.2022 г. 09:00 ч.

Краен срок: 30.12.2022 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата за подбор на проектни предложения е с няколко срока за кандидатстване. Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 30.12.2022 г., 17:30 часа. Втори прием ще бъде обявен при условие, че има неусвоен финансов ресурс след първия прием по мярката.

Начален срок: 06.03.2023 г. 09:00 ч.

Краен срок: 12.05.2023 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата за подбор на проектни предложения е с няколко срока за кандидатстване. Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 12 май 2023 г., 17:30 часа. Трети прием ще бъде обявен при условие, че има неусвоен финансов ресурс след първия прием по мярката.

Начален срок: 26.06.2023 г. 09:00 ч.

Краен срок: 31.07.2023 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата за подбор на проектни предложения е с няколко срока за кандидатстване. Третият краен срок за подаване на проектни предложения е 31 юли 2023 г., 17:30 часа. Следващ прием ще бъде обявен при условие, че има неусвоен финансов ресурс след третия прием по мярката.

Начален срок: 06.12.2023 г. 09:00 ч.

Краен срок: 29.02.2024 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Бюджета на приема е 141 751,89 лв. Следващ прием ще бъде обявен при условие, че има неусвоен финансов ресурс след четвъртия прием по мярката.

Интернет адрес: http://www.mig-zavet-kubrat.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.