Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.180 - МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ - М 7.2." Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

Мярката предоставя подкрепа за инвестиции, целящи подобряване на основните услуги за населението и малката по мащаби инфраструктура на цялата територия на МИГ Ябланица Правец.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 15.01.2019 г. 09:12 ч.

Краен срок: 25.03.2019 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

При наличие на остатъчни средства след първи прием , вторият прием е с краен срок 08.07.2019 г. - 17.00 часа.

Начален срок: 15.01.2019 г. 09:12 ч.

Краен срок: 30.09.2021 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием / начален срок от 17.05.2021 г. до 30.09.2021 г./. При остатъчни средства ще се обяви трети прием.

Начален срок: 15.01.2019 г. 09:12 ч.

Краен срок: 30.11.2021 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Удължаване срока на втори прием до 30.11.2021г. При наличие на остатъчни средсва ще се обяви трети прием.

Начален срок: 15.01.2019 г. 09:12 ч.

Краен срок: 31.03.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Удължаване до 31.03.2022г на втори прием по мярка 7.2. При наличие на остатъчни средства ще бъде обявен трети прием.

Начален срок: 17.10.2022 г. 17:00 ч.

Краен срок: 31.03.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

При наличие на остатъчни средства по мярката ще се обяви четвърти прием

Начален срок: 17.10.2022 г. 17:00 ч.

Краен срок: 30.06.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Удължаване на срока по трети прием. При наличие на остатъчни средства ще се отвори четвърти прием.

Начален срок: 17.10.2022 г. 17:00 ч.

Краен срок: 31.10.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Удължаване на срока по трети прием. При наличие на остатъчни средства ще се отвори четвърти прием.

Интернет адрес: http://mig_yp@abv.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.