Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-6.007 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства".

Целите на подмярката са:

1. икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;

2. ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;

3. подобряване на опазването на околната среда и адаптация с климатичните промени.

Краен срок: 30.09.2019 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: rdd@mzh.government.bg

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.