Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.482 - МИГ Костенец 2010 – 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Настоящата процедура има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на община Костенец чрез преструктуриране и развитие на наличните материални и нематериални активи; въвеждането на нови технологии в производството; опазване на компонентите на околната среда; подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията; спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства, с акцент върху чувствителните сектори и биологично производство.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 06.01.2021 г. 12:38 ч.

Краен срок: 08.03.2021 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е с начало 04.05. 2021 г. и край 07.06.2021 г., 17:00 часа. Прием по втория срок за кандидатстване ще бъде проведен само в случай че по мярката няма подадени и одобрени проекти по първия срок за кандидатстване, или ако има такива, е останал наличен финансов ресурс по мярката. В случай че няма наличен финансов ресурс за втория прием за кандидатстване, процедурата ще бъде прекратена.

Начален срок: 06.01.2021 г. 12:38 ч.

Краен срок: 07.06.2021 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Настоящият прием е по втори краен срок за кандидатстване по процедурата. Финансовият ресурс по втория краен срок за кандидатстване е 35 734,56 лв.

Начален срок: 07.11.2023 г. 12:00 ч.

Краен срок: 09.01.2024 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Настоящият прием е по трети краен срок за кандидатстване. Бюджетът по трети краен срок е 156 466,40 лв.

Интернет адрес: http://www.mig-kostenetz.com

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.