Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-4.080 - МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“

Основната цел на мярката е насочена към повишаване привлекателността на рибарския район чрез подобряване на средата за живот, използване на културното и морското културно наследство и разнообразни културни дейности, които ще допринесат за диверсификация на местната икономика, създаването на заетост и укрепване на местната идентичност. Мярката цели насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИРГ „Поморие” чрез:

1) Повишаване привлекателността на рибарския район, като място за живеене, чрез инвестиции за подобряване средата на живот, културни дейности, насърчаване на културното наследство, в т.ч. морското културно наследство, социални услуги и др.

2) Диверсификация на дейностите в рибарския район и тяхното използване, като потенциал за създаване на заетост и възможности за укрепване на чувството за местна идентичност.

Допълнителна информация относно крайния срок

Един кандидат няма право да подава в рамките на един краен срок за кандидатстване повече от едно проектно предложение по мярката.

Краен срок: 07.09.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://mirg-pomorie.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.