Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.574 - МИГ Нови пазар - Каспичан Мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"

Повишаване ефективността на малките земеделски стопанства чрез подпомагане на материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанствата

Допълнителна информация относно крайния срок

Първият прием по процедурата е с начален срок 10.01.2022 година, а крайният срок е 17:00 часа на 21.02.2022 година.

Вторият прием по процедурата е от 04.04.2022г. до 17:00ч. на 16.05.2022г., при наличие на остатъчен бюджет по мярка 4.1.2, след първия прием от 10.01.2022г. до 21.02.2022г.

Краен срок: 21.02.2022 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.migbg.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.