Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.101 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия - мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Подкрепа за инвестиции в малка по размер инфраструктура, която създава основни услуги на населението. Мярката предоставя подкрепа за инвестиции в обществени сгради с образователно, историческо, културно предназначение и прилежащите пространства, зелени площи, улици, тротоари, площади и улично осветление в населените места на територията на МИГ.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок: от 17.01 часа на 30.11.2018 г. до 17.00 часа на 01.04.2019 г., удължен с решение на УС от 19.12.2018 г.

Краен срок: 01.04.2019 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).