Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BGLD-1.006 - Здравеопазване за всички

Целта на този предефиниран проект е да адресира нуждите от подобряване на здравния статус и по-ефективното изпълнение на националните здравни политики на местата, където има маргинализирани общности*, които живеят в условия на изключителна бедност и социално изключване. Маргинализацията в този случай описва поведение и не е идентична с етническата принадлежност.

В този смисъл основна цел на предефинирания проект е подобряване на комуникацията, ефективно използване на ресурсите и координацията на местно ниво в изпълнение на политики за здравето за маргинализирани общности чрез оптимизиране на системата за здравна медиация, идентифициране и анализ на затрудненията в работата на системата на местно ниво; проблемите в комуникацията с местните общности и намирането на работещи гъвкави модели на работа, които отговарят на разнородната специфика на маргинализираните общности.

Краен срок: 30.06.2021 г. 18:00 ч.

Интернет адрес: https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.