Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M2OP001-1.003 - ДОПЪЛВАЩА ПОДКРЕПА ЗА НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ С ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020, КОНКУРС WIDESPREAD-TEAMING, ФАЗА 2

Чрез настоящата операция се цели засилване на международната и транснационалната активност на българските научноизследователски организации, и свързаните с това очаквания за увеличаване на научната продукция (съвместни публикации, експертни доклади, трансфер на технологии и знания и т.н.), създадена и публикувана чрез международно сътрудничество.

Допълнителна информация относно крайния срок

В рамките на посочения втори краен срок проектно предложение следва да подадат научноизследователските организации, които са подписали споразумение за финансиране с Европейската комисия по конкурс WIDESPREAD-01-2018-2019-Teaming Phase 2, в качеството си на координатори от страна на България, като страна от списъка за „разширяване“ (widening).

Краен срок: 31.10.2019 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: www.sf.mon.bg

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.