Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-1.029 - МИГ Струма - Симитли, Кресна и Струмяни- мярка 1.1.1 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Целта на настоящата процедура е насърчаване на внедряването на иновации в предприятията на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, свързани с тематичните области на ИСИС. Подкрепата ще бъде насочена основно към внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в предприятията на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“.

Краен срок: 30.12.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https:/www.mig-struma.eu

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.