Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.168 - „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”

Подобряване на облика и качеството на живот в населените места на територията на „МИГ Средец“.Инвестиционната подкрепа е за малка по размер инфраструктура, която създава основни услуги за населението на територията .

Допълнителна информация относно крайния срок

При наличие на остатъчен финансов ресурс след втория прием ще бъде отворен трети прием с нов краен срок.

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата процедура.

Краен срок: 26.08.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.mig-sredets.eu

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.