Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.040 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти".

Цели на процедурата:

- Повишаване на конкурентоспособността, устойчивостта и икономическата ефективност на предприятията от хранително-преработвателния сектор;

- Повишаване производителността на труда, подобряване на качеството, добавяне на стойност и преработка на земеделска продукция.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

Първи срок: от 29.06.2018 г. до 17:00 часа на 31.07.2018г.;

Втори срок: от 01.10.2018 г. до 17:00 часа на 30.11.2018г., (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения);

Трети срок: от 04.01.2019 г. 17:00 часа на 28.02.2019г., (в случай че са налични остатъчни средства от втория краен срок за подаване на проектни предложения).

Краен срок: 30.11.2018 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).