Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.085 - Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва:

Последният ден до 24:00 часа на всеки втори календарен месец след 31 август 2018 г. до 31 декември 2019 г. до изчерпване на наличния ресурс по процедурата.

Крайният срок може да бъде удължен до 31 декември 2021 г. при:

а) наличие на неусвоен финансов ресурс;

б) увеличаване на финансовия ресурс по процедурата.

В този случай сроковете за кандидатстване се определят, както следва:

а) последният ден до 24:00 часа на всеки втори календарен месец след 31 декември 2019 г. до 31 декември на 2021 г., или

б) до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Краен срок: 31.12.2018 г. 00:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).