Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.319 - МИГ Белене – Никопол, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

1.Подобряване на средата на живот на територията на МИГ Белене-Никопол;

2.Подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители на територията на общината.

По мярката се подпомагат проекти за инвестиции за туристическа инфраструктура, общинска собственост или собственост на ЮЛНЦ, развитие на туристически услуги и атракции за посетителите.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване. Първи краен срок за кандидатстване с проектни предложения 31.08.2021 г., 16:30 часа. Втори краен срок за кандидатстване с проектни предложения /при наличие на остатъчен финансов ресурс след първия прием на проектни предложения/ е 28.12.2021 г., 16:30 часа

Краен срок: 31.08.2021 г. 16:30 ч.

Интернет адрес: http://mig-bn.eu/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.