Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-2.044 - „МИГ Белово, Септември, Велинград - повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение“

Целта на процедурата е повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и със специални потребности. Процедурата ще допринесе за увеличаване на възможностите за подобряване качеството на живот и броя на хората от уязвимите групи и/или техните семейства на територията на МИГ, получили специфични социални услуги, предоставяни по ОПРЧР.

Краен срок: 05.07.2019 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: http://www.migbsv.com/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.