Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BGLD-1.003 - Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие

Разширяване на териториалния обхват на младежките центрове и повишаване както на разнообразието на техните дейности, така и на броя на младежите и участниците от други възрастови групи в дейности на Младежкия център, с цел да се гарантира разнообразието на дейностите и да се отговори на нуждите и стремежите на младите хора и представителите на общността, включително тези от уязвимите групи. За целите на програмата, „уязвимите групи” ще бъдат разглеждани като: групи с по-висок риск от бедност и социално изключване от общото население, като етническите малцинства, хората с увреждания, отпадналите, идващи от семейства с ниско ниво на образование, идващо от семейства с един родител, сираци, мигранти, борещи се с злоупотреба с наркотици, бездомни, безработни.

Краен срок: 11.11.2019 г. 18:00 ч.

Интернет адрес: www.eeagrants.bg/mestno-razvitie

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.