Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.081 - МИГ общини Елена и Златарица подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“

• Съхраняване и развитие на местните идентичности /културно наследство, бит, храни, продукти, музика и изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и ритуали, и традиции и др./ с цел тяхната валоризация, интегрирането им в развитието на туризма, чрез ефективни маркетинг, популяризация и реклама;

• Опазване и популяризиране на природното наследство на територията;

• Осигуряване на съпричастност на местно равнище към значението на нематериалното културно наследство и важността на неговото взаимно признаване

• Налагане на съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално културно наследство.

По мярката се подпомагат проекти, които водят до запазване и възстановяване на историческия, културния и духовния живот на населението и се изпълняват на територията на МИГ.

В обхвата на тази подмярка ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ за материални и нематериални инвестиции и дейности за възстановяване, съхранение и популяризиране на културните традиции и идентичност на населените места и опазване и популяризиране на природните дадености и богатство от територията на МИГ.

Допълнителна информация относно крайния срок

първи прием:

начален срок за подаване на ПП - 01.10.2018 г

краен срок за подаване на ПП - 17,00 ч на 28.01.2019 г

втори прием: при остатъчни средства след първи прием:

начален срок за прием на ПП - 27 март 2019 г

краен срок за прием на ПП - 19 юни 2019 г

Краен срок: 19.06.2019 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.